Scrisoare deschisă tuturor candidaților pentru funcția de Președinte al Comisiei Europene

București, 23 mai 2019

Stimate domnule Frans Timmermans, Prim-vicepreședinte al Comisiei Europene (PES),

Stimată doamnă Ska Keller, Co-Președintă a Grupului Verzilor/Alianța Liberă Europeană (Verzi/ALE),

Stimate domnule Bas Eickhout, Vicepreședinte al Grupului Verzilor/Alianța Liberă Europeană (Verzi/ALE),

Stimate domnule Nico Cué, candidat Președenția Comisiei europene (Stânga Europeană),

Stimată doamnă Violeta Tomic, Membră, Adunarea Națională a Republicii Slovenia (Stânga Europeană),

Stimate domnule Yanis Varoufakis, candidat la Președenția Comisiei europene (Primăvara Europeană),

Stimate domnule Guy Verhofstadt, Președintele Grupului ALDE (ALDE),

Stimată doamnă Margrethe Vestager, Comisar pentru Concurență (ALDE),

Stimată doamnă Nicola Beer, candidată la Președenția Comisiei europene (ALDE),

Stimată doamnă Katalin Cseh, candidată la Președenția Comisiei europene (ALDE),

Stimate domnule Luis Garicano, Vicepreședinte al Grupului ALDE (ALDE),

Stimată doamnă Emma Bonino, candidată la Președenția Comisiei europene (ALDE),

Stimată doamnă Violeta Bulc, Comisar pentru Transporturi (ALDE),

Stimate domnule Manfred Weber, Președintele Grupului PPE (PPE),

Stimate domnule Jan Zahradil, Membru al Parlamentului European (ECR),

În România, aproximativ 50% din totalul contractelor de muncă sunt stabilite la nivelul salariului minim, ceea ce înseamnă un salariu lunar brut de 436 de euro (260 de euro după impozitare). Înainte de valul măsurilor dure de austeritate adoptate între 2009 și 2011, doar 8% dintre contractele de muncă se aflau în această situație. Această creștere, de peste șase ori, este absolut uluitoare și inacceptabilă într-un stat membru al Uniunii Europene.

După mai mulți ani de redresare și creștere economică generalizată, ne-am fi așteptat ca situația socioeconomică a aproape jumătate din populația activă a României și a celor aflați în îngrijirea lor să se fi ameliorat, iar ca inegalitățile să se fi diminuat. Cu toate acestea, consecințele măsurilor de austeritate adoptate de guvernul român, cu acordul nedisimulat al diferiților lideri europeni și a instituțiilor europene, se resimt în continuare.

Din păcate, drepturile economice, de muncă și sociale ale lucrătorilor români au continuat să se deterioreze în tot acest timp. În 2019, lucrătorii din aproximativ douăsprezece întreprinderi din sectorul public și privat (printre care și lucrători extra-comunitari) au fost nevoiți să-și revendice dreptul la un salariu decent și condiții sigure de muncă prin greve, unele dintre acestea durând mai mult de două luni.

DEMOS a urmărit situația îndeaproape, întâlnindu-se și susținând acești lucrători. Am constatat că, deși frecvența acțiunilor colective a crescut, majoritatea mișcărilor sociale sunt, de fapt, greve spontane. Motivul este faptul că o mare parte a lucrătorilor nu poate recurge la acțiuni colective și nu are acces la negocierea colectivă din cauza limitărilor impuse prin Legea dialogului social, adoptate ca parte a măsurilor de austeritate. Prin urmare, putem vorbi despre impunerea unor bariere excesive în revendicarea drepturilor fundamentale de asociere sindicală și negociere colectivă.

Muncitorii români au la dispoziție foarte puține instrumente pentru a putea negocia pe picior de egalitate în timpul unui conflict de muncă, întrucât balanța de putere dintre lucrători și patronat este înclinată în favoarea celui din urmă. Astfel, salariile mici care mențin oamenii la un nivel de trai cu puțin peste pragul sărăciei și lipsa accesului la drepturi sociale obligă mulți lucrători, calificați și necalificați deopotrivă, să părăsească țara. O consecință directă este criza îngrijorătoare și prelungită de pe piața muncii, o situație care ar putea conduce la abuzuri suplimentare, nu numai în raport cu restul populației active, ci și față de cetățenii țărilor terțe care sunt inserați pe piața muncii europene fără a li se garanta o protecție socială adecvată.

Credem cu tărie că această stare de fapt nu ar fi posibilă dacă Pilonul European al Drepturilor Sociale și-ar fi îndeplinit promisiunea inițială, anume crearea unei Uniuni echitabile și egale în drepturi. În prezent, UE nu dispune de instrumentele necesare pentru a putea respecta dreptul la acțiune colectivă sau dialog social, cel de a forma și de a se alătura unui sindicat și nu garantează un salariu care să asigure un nivel de trai decent pentru muncitori, familiile și persoanele aflate în îngrijirea acestora.

Având susținerea colegilor dumneavoastră pentru a accede la Președinția Comisiei Europene, veți avea responsabilitatea de a asigura dezvoltarea, îmbunătățirea și punerea în aplicare a Pilonului European al Drepturilor Sociale. Din această poziție, veți avea posibilitatea și, în opinia noastră, datoria de a prioritiza respectarea drepturilor lucrătorilor și, prin extensie, a justiției economice și sociale în întreaga UE.

Luate împreună și aplicate în mod consecvent, legislația europeană primară și secundară și legislația internațională (Convențiile OIM, Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, Carta Socială Europeană) vă acordă posibilitatea, în cadrul pieței comune, să protejați drepturile socioeconomice fundamentale ale lucrătorilor. Acest angajament ar trebui să ducă la:

  • Asigurarea exercitării efective a dreptului la negociere și acțiuni colective pentru lucrători;
  • Praguri mai mici și cerințe mai puțin stricte pentru crearea și asocierea în sindicate, în conformitate cu schimbările majore în natura muncii, care sporesc vulnerabilitatea lucrătorilor (de exemplu, creșterea numărului de lucrători independenți și a celor care lucrează în “economia la comandă”);
  • Un drept garantat la un salariu minim care să asigure un nivel de trai decent pentru lucrători, familiile lor și a persoanelor aflate în grija acestora;
  • Implementarea adecvată a principiului „remunerare egală pentru muncă egală” între bărbați și femei.

În calitate de partid politic nou înființat care s-a angajat să promoveze o solidaritate reală într-o societate europeană cu adevărat democratică, DEMOS va continua să susțină și să lupte fără echivoc pentru dreptul tuturor lucrătorilor care activează pe teritoriul României de a primi ceea ce merită: un salariu echitabil și decent și condiții sigure de lucru. Dar eforturile unei singure țări nu sunt suficiente pe piața unică. Lucrătorii din întreaga Uniune trebuie să beneficieze de tratament egal și trebuie să aibă acces la condiții socioeconomice și plase de siguranță echitabile într-un cadru juridic bazat pe principiul solidarității.

Lucrătorii europeni consideră că Uniunea Europeană nu și-a respectat promisiunea de a asigura prosperitate și drepturi egale pentru toți. Angajamentul dvs. de a îmbunătăți viața acestora este, prin urmare, fundamental pentru stoparea ​​euro-scepticismului și naționalismului șovin care pun în pericol întregul proiect european. Prin urmare, vă solicităm să luați în considerare nevoile lucrătorilor și să le reflectați în mod adecvat în viitoarele decizii și negocieri legislative.

Cu stimă,

Diana Mărgărit – Purtătoare de cuvânt

Claudiu Turcuș – Purtător de cuvânt

Partidul Democrației și Solidarității (DEMOS)

Pentru mai multe informații, vă rugăm accesați:

www. platforma-demos.ro

www.democratie-solidaritate.ro

E-mail: office@partidul-demos.ro

Twitter: @Demos_Romania

Facebook: @Platforma.Demos

Europe needs guaranteed Social Rights!

 

Demos is calling on EU elections lead candidates to commit to improving workers’ lives as well as economic and social justice throughout Europe during their entire next term in office.

 

Open Letter to all Spitzenkandidaten

 

Bucharest, 23 May 2019

Dear Frans Timmermans, First-Vice President of the European Commission (PES),

Dear Ska Keller, co-President of the Greens/EFA Group (Greens/EFA),

Dear Bas Eickhout, Vice-President of the Greens/EFA Group (Greens/EFA),

Dear Nico Cué, Candidate to the European elections (European Left),

Dear Violeta Tomic, Member of the National Assembly of the Republic of Slovenia (European Left),

Dear Yanis Varoufakis, Candidate to the European elections (European Spring),

Dear Guy Verhofstadt, Chairman of the ALDE Group (ALDE),

Dear Margrethe Vestager, Commissioner for Competition (ALDE),

Dear Nicola Beer, Candidate to the European elections (ALDE),

Dear Katalin Cseh, Candidate to the European elections (ALDE),

Dear Luis Garicano, Vice-President of the ALDE Group (ALDE),

Dear Emma Bonino, Candidate to the European elections (ALDE),

Dear Violeta Bulc, Commissioner for Transport (ALDE),

Dear Manfred Weber, Chairman of the EPP Group (EPP),

Dear Jan Zahradil, Member of the European Parliament (ECR),

In Romania, around 50% of all employment contracts are set at the minimum wage level, which amounts to a gross monthly salary of 436 euros (260 euros after tax). Before the wave of harsh austerity measures adopted between 2009 and 2011, a mere 8% of employment contracts were in this situation. This sixfold increase is absolutely staggering and unacceptable for an EU Member State.

One would expect that after years of generalised economic recovery and growth, the socio-economic situation of almost half of Romania’s active population and of the people in their care would improve and that disparities in opportunities and wealth would decrease. Yet it is precisely this group of people that is still suffering the consequences of the harsh austerity measures adopted by the Romanian government after the crisis, with the encouragement of various EU leaders and institutions who went down the same road.

Sadly, Romanian workers’ economic, employment and social rights have continued to deteriorate throughout this period. In 2019, workers in about a dozen public and private sector undertakings (some involving third-country nationals) had to claim their rights to a decent, livable wage and to healthy working conditions by going on strike, some of them for more than two months.

Over the past weeks, we have monitored, engaged with and supported these workers. In doing so, we have seen that, even though the frequency of collective actions has recently increased, most social movements are in fact spontaneous strikes. This is because the vast majority of workers cannot resort to collective action and bargaining due to the very restrictive Romanian social dialogue laws, which limit excessively the possibility to claim such fundamental unionisation rights.

Indeed, Romanian workers have very few instruments at their disposal to negotiate during a labour conflict and the power balance between labour and capital is therefore skewed in favour of the latter. Wages that keep workers barely above the poverty line and the lack of access to social rights have forced many blue and white collar employees to leave the country. This has also resulted in a worrisome and prolonged crisis on the labour market, a situation which could lead to further abuses against workers’ rights, affecting not only the remaining working population, but also third-country nationals who are being inserted into the EU labour market without proper social protection.

We strongly believe that this state of affairs would not be possible if the European Pillar of Social Rights fulfilled its initial promise of a fair and equal Union. Currently, the EU does not have the instruments to effectively implement and enforce the right to collective action or social dialogue, the right to form and join a trade union, and it does not ensure wages that provide for a decent standard of living for working people, for their families and the people in their care.

As leading candidates in the EU elections who have received your colleagues’ endorsement for the Presidency of the European Commission, you might soon become directly responsible for the development, improvement and implementation of the European Pillar of Social Rights. In this position, you will also have the possibility and, in our view, the duty to make workers’ rights – and, by extension, economic and social justice throughout the EU – a priority of your next term in office.

Taken together and applied consistently, the EU’s primary and secondary legislation and international social law (ILO Conventions, the European Convention on Human Rights, the European Social Charter) would have the necessary scope to protect workers’ fundamental socio-economic rights within the single market. This would result in:

  • Guaranteed access to collective action and bargaining;
  • Lower thresholds and less strict requirements for creating and joining trade unions, in accordance with major contemporary shifts in the nature of work, which increase the vulnerability of workers (e.g. the rise of self-employment and of so-called “gig economy” jobs);
  • A guaranteed right to a minimum wage that ensures a decent standard of living for workers, their families and the people in their care;
  • An adequate implementation of the principle “equal pay to men and women for equal work”.

As a newly-established political party that is committed to promoting genuine solidarity in a truly democratic European society, Demos will continue to unequivocally support and fight for the right of blue and white collar workers who are active on Romania’s territory to receive what they deserve: a fair and decent wage and safe working conditions. But one country’s efforts are not enough in the single market. Workers across the EU must enjoy equal treatment and must have access to fair socio-economic conditions and safety nets through a sustainable legal framework based on the principle of solidarity.

European workers feel that Europe has not delivered on its promise of prosperity and fairness for all. Your commitment to improving workers’ lives is therefore fundamental in stemming the tides of euroscepticism and chauvinistic nationalism that endanger the entire European project. Consequently, we urge you to take workers’ pleas into consideration and to adequately reflect them in your future decisions and legislative negotiations.

Yours sincerely,

Diana Mărgărit – Spokeswoman

Claudiu Turcuș – Spokesman

Party of Democracy and Solidarity (DEMOS)

 

For more information, please visit:

www. platforma-demos.ro

www.democratie-solidaritate.ro

E-mail: office@partidul-demos.ro

Twitter: @Demos_Romania

Facebook: @Platforma.Demos